Privacy verklaring

Tennisclub Overdan (hierna: Overdan) respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Overdan doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met (geautomatiseerde verwerking van) persoonsgegevens. Overdan heeft beleid geformuleerd en geïmplementeerd ten aanzien van de wijze waarop er dient te worden omgegaan met verwerking van deze persoonsgegevens.

Hierbij houdt Overdan zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de website van Overdan wordt gevraagd het gebruik van cookies en andere tracking systems te accepteren. Totdat acceptatie heeft plaatsgevonden, plaatst Overdan geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website worden de voorwaarden geaccepteerd, zoals opgenomen in de privacyverklaring.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van TC Overdan, gevestigd te (1566 LK) Assendelft aan de Norbertijnenstraat 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40617861 , hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat@overdan.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke

Persoonsgegevens

 

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

 

Onderzoeken of u lid

kan worden

en

het uitvoeren van de

lidmaatschapsovereen

komst en de daarvoor

benodigde

voorzieningen

en onderzoeken

mogelijke bijdrage in

kennis en know how

voor vrijwilligerswerk.

 

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Geboortedatum

• Telefoonnummer

• E-mail adres

• Speelsterkte

• Bondsnummer

• Vrijwilligerswerk?

• Sponsoring?

• Beroep/opleiding

• Hobby’s?

• Bankgegevens

• Betaalgegevens

• Foto

Uitvoering van de

overeenkomst

en de daarvoor

benodigde

voorzieningen

en mogelijke

bijdrage in kennis

en know how voor

vrijwilligerswerk.

 

Indien u lid wordt

gedurende de

looptijd van de

overeenkomst, tenzij

toestemming wordt

gegeven om de

gegevens langer te

bewaren voor het

bijvoorbeeld

uitnodigen voor een

reünie.

Indien u geen lid

wordt worden uw

gegevens zo snel

als mogelijk

verwijderd binnen 6

maanden

Ledenadministratie

 

Administratie

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mail adres

• Bankgegevens

• Betaalgegevens

• Foto

 

Uitvoering van de

overeenkomst

 

Gedurende de

looptijd van de

overeenkomst en tot

2 jaar daarna,

daarna alleen in de

financiële

administratie voor 7

jaar.

 

• Ledenadministratie

• Penningmeester

• Belastingdienst

 

Versturen digitale

berichten, waaronder

nieuwsbrief

 

• Voornaam

• Achternaam

• E-mailadres

 

Uitvoering van de

overeenkomst en

ter informatie van

activiteiten en

gebeurtenissen.

 

Zolang als men is

aangemeld voor de

nieuwsbrief.

 

• E-marketingtools

 

Versturen berichten

van derden,

waaronder sponsoren

en andere

verenigingen.

 

• Voornaam

• Achternaam

• E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als men

aangemeld is.

 

• Sponsoren

• Andere

verenigingen

 

 

Om onze digitale

dienstverlening te

verbeteren

 

• Cookies (zie voor

meer info het sub

kopje Cookies)

 

• IP-gegevens

 

Toestemming Iedere keer dat onze

website bezocht

wordt. Deze

gegevens worden zo

snel als mogelijk

geanonimiseerd

• Websitebeheerder

• Analytics tools

 

Ter benadering na

beëindiging

lidmaatschap.

Bijvoorbeeld voor een

reünie of bijzondere

gebeurtenis.

 

• Voornaam

• Achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• E-mail adres

 

Toestemming

Zolang als de

toestemming niet is

ingetrokken.

 

NVT

 

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookiesom u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Foto’s /beeldmateriaal

Tijdens de trainingen, wedstrijden en tennis gerelateerde activiteiten worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van Overdan, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de Website en/of App en/of Sociale Netwerken van de Vereniging verschijnen. Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via secretariaat@overdan.nl kenbaar te worden gemaakt. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid betreft geen algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop Gebruiker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van Leden en bezoekers kunnen worden opgenomen op Website en/of App ten behoeve van teamidentificatie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Ran Struisvlugt

secretariaat@overdan.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.