Lesreglement TTC

1a. Men dient lid te zijn van TC Overdan om les te kunnen nemen. U sluit een overeenkomst met een individuele trainer; de vereniging staat hier buiten en stelt alleen de banen aan TTCNHN (Tennis Trainers Collectief Noord Holland Noord) ter beschikking.

1b. Wilt u lid worden, maar twijfelt u nog, dan kunt u 2 proeflessen volgen om te kijken en te ervaren of tennis uw sport is en hoe ver uw talent écht reikt. U kunt na deze twee proeflessen beslissen of u doorgaat of niet.

2. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen (video/testrackets/ballenkanon).

3. Het inschrijven voor lessen geeft geen garantie tot plaatsing.

4. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de schoolvakantie en officiële feestdagen. Hiervan kan alleen in overleg met de trainer worden afgeweken.

5. De lesdagen zijn alle doordeweekse dagen van 09:00 uur – 12:00 uur en van 15:00 uur – 22:00 uur. De jeugd heeft voorrang van 15:00 uur tot 19:00 uur en woensdagmiddag van 14:00 uur – 19:00 uur. 

6. Iedereen dient zichzelf op te geven voor tennisles! Andere namen op het formulier aangeven is wel mogelijk, echter biedt dit voor de anderen namen geen recht om te lessen (dit i.v.m het feit dat er elk jaar mensen tussen staan die van niets weten c.q door anderen zijn aangemeld).

7. Bij problemen met de indeling van de lessen m.b.t. het aantal mensen waarmee men wil les hebben (bijv. opgave voor groep van 4 maar er zijn er maar 3) neemt de trainer contact op voor aanvang van de lessen of op de eerste les, daar dit financiële gevolgen heeft voor de leerlingen en kan men alsnog beslissen wat men wil.

8. Bij inschrijving van groepslessen van bijv. 4 personen bent u niet verzekerd van dit aantal, dit kunnen er altijd meer worden. Uiteraard in overleg met u vanuit TTC.

9. De trainers behouden het recht om tot twee weken na aanvang van de trainingen de samenstelling te herzien, bijvoorbeeld vanwege niet voorziene niveauverschillen.

10. Doen er zich omstandigheden voor, waardoor u zelf niet kunt of verhinderd bent op de dagen dat u hebt ingeschreven, neem dan contact op met uw trainer. Des te sneller contact, des te sneller wordt er een oplossing gevonden.

11. Met de lesplanning v/h trainerscollectief kan geen rekening gehouden worden met tussentijdse veranderingen en trainingstijden van andere sporten. In overleg met de trainer wordt gekeken naar een andere oplossing waarop geen garantie kan worden gegeven.

12. Bij uitval door regen of andere weersomstandigheden vervallen er maximaal 2 lessen. Overige lessen worden ingehaald. Bij 9 lessen is één uitval les maximaal. Privélessen worden ten aller tijde gegeven en/of ingehaald cq verrekend. Zowel de trainer als de deelnemer is zelf verantwoordelijk het aantal werkelijk gegeven lessen bij te houden.

13. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de leraar wordt de les later ingehaald of komt er vervanging.

14. Indien bij groeps- of duolessen een leerling niet aanwezig is, is dat voor eigen risico, ongeacht de reden.

15. De lesgelden dienen uitsluitend betaald te worden via door de trainers uitgedeelde nota’s. Wilt u contant betalen neem dan de nota mee ter ondertekening, om misverstanden te voorkomen. De betaling dient binnen drie weken na de uitreiking van de factuur te zijn voldaan.

16. In geval van blessure(s) waardoor men genoodzaakt is te stoppen met lessen voor de 9e les, betaalt men voor 9 lessen en daarna voor 18.

17. Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 50 minuten les wordt gegeven. De overige 10 minuten worden gebruikt voor inspeeltijd, het opruimen van materialen en eventueel vrij spelen na de les.

18. Het volgen van tennislessen geschiedt op eigen risico. De trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.

19. Aanspreekpunten voor de lesplanning is Rob Buntsma (tel. 06-50662829).

20. Aanspreekpunt voor het trainerscollectief is Rob Buntsma, en als zodanig heeft Rob vanuit het trainerscollectief ook een adviserende stem naar het bestuur.

21. Bij de aankondiging voor inschrijving wordt een sluitingsdatum vermeld en een begindatum van de lessen.