Reglement van de Club van 50

Hieronder vind je het volledige reglement van de Club van 50.

1. Doelstelling

Het doel van de club van 50 is een financiële ondersteuning van initiatieven voor TC Overdan die niet uit de gewone middelen gefinancierd kunnen worden. 

2. Lidmaatschap

Een lidmaatschap kan bestaan uit één persoon of meerdere personen, bijvoorbeeld een team, vereniging of bedrijf. Per persoon/team/vereniging of bedrijf kunnen maximaal 2 lidmaatschappen aangekocht worden. Je wordt lid door je via een inschrijfformulier aan te melden. Het lidmaatschap geldt voor een periode van 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend telkens met één jaar verlengd. Lidmaatschap per kalenderjaar. Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u automatisch toestemming aan TC Overdan om jaarlijks een bedrag van € 50,00 te factureren. Een lid van de club van 50 hoeft geen lid van TC Overdan te zijn.

Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

3. Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt wanneer het lid ondanks betalingsherinnering de jaarlijkse bijdrage niet betaalt of wanneer het lid komt te overlijden. Opzeggen ná 1 jaar of ná de jaarlijkse verlenging dient schriftelijk vóór het nieuwe kalenderjaar te worden ingediend bij één van de commissieleden.

4. Wat krijgen de leden hiervoor terug

Leden van de club van 50 kunnen al dan niet een vermelding op het ledenbord in de kantine van TC Overdan krijgen.  Dit kan men zelf aangeven. De club van 50 zal één keer per jaar een vergadering organiseren voor de leden van de club van 50. Ieder lidmaatschap heeft 1 stem in het kiezen van het jaarlijks ‘Club van 50 project’. Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en te blijven en om bestedingsdoelen in te brengen. Aan het lidmaatschap is geen leeftijd gebonden.

5. Beheer

Het bestuur van de club van 50 bestaat momenteel uit een commissie van 1 lid ondersteund door de penningmeester uit het hoofdbestuur. De commissie is voor de eerste keer voor drie jaar aangesteld. Daarna kan één lid worden vervangen door een nieuw lid middels een voorstel van de commissie aan de ledenvergadering.

6. Financieel beleid

De contributie wordt geregistreerd in een aparte rekening op de balans van de vereniging. Deze pot zal jaarlijks zo compleet mogelijk besteed worden, het zal geen spaarpot worden over jaren.